Hoppa till innehåll

Fem tips för bättre fjärrvärme och fjärrkyla

Det finns fem områden du bör kika närmare på för att få fjärrvärmen eller fjärrkylan att prestera på topp – det vill säga maximera energiutbytet. Testa gärna vårt simuleringsverktyg Centralprovaren för en indikation om hur mycket pengar som går att spara.

Tips 1: Håll nere flödet

Låga flöden på distributionssidan ökar energiutbytet och minskar returtemperaturen till nätet för fjärrvärme eller fjärrkyla. Det får också cirkulationspumparna att dra mindre energi, vilket gör att du kan gå ned i dimensioner för rör och komponenter. Alternativt går det att ansluta fler abonnenter till nätet.

Tips 2: Tänk på varje led

Det gäller att tänka låg (värme) eller hög (kyla) returtemperatur i varje led. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Minska topplasterna genom att styra effekten efter förväntad utetemperatur. Använd växlare med tomgångsfunktion för tappvarmvattnet.

Tips 3: Välj rätt växlare

Du behöver en växlare i din central av god kvalitet som presterar enligt specifikation. Annars riskerar du att få en växlare som är underdimensionerad. För liten växlaryta innebär att flödet på distributionssidan måste öka för att önskad temperatur ska nås – till priset av ökad energiåtgång. Med en AHRI-certifierad växlare vet du att ett oberoende institut garanterar prestandan. Växlare som presterar enligt specifikation är särskilt viktigt inom fjärrkyla där skillnaden i temperatur är liten mellan fram- och returledning.

Tips 4: Dimensionera korrekt

Onödigt stora rör och komponenter ökar flödena i distributionen. Det ökar (värme) och minskar (kyla) returtemperaturen till fjärrenerginätet. Tappvarmvattensystem är särskilt känsliga för överdimensionering, eftersom flödesbehovet varierar kraftigt under dagen. Det kan få styrventilerna att reglera felaktigt med kortare livslängd som följd.

Tips 5: Injustera noga

Injustering handlar om att strypa flödet i gynnade kretsar. Annars får kretsarna i missgynnade kretsar för lite flöde och radiatorerna eller kylbafflarna där kan inte avge öka önskad effekt. Då vrider brukarna upp (värme) eller ned (kyla) temperaturen med följd att totalflödet ökar. Det ger ett dåligt energiutnyttjande och försämrar returtemperaturen.

Mer för dig

Nu satsar vi på att underlätta för dig som väljer centraler för fjärrvärme och fjärrkyla. Bland annat genom att bjuda på mer kunskap, till exempel genom vår kunskapsguide för värmeväxling, och genom att tydliggöra vårt sortiment. Vi erbjuder också ett bredare sortiment och tydliggör att vår produktportfölj innehåller allt från standardenheter till kundanpassade och flexibla enheter som Armatec Maxi Flex. Centralerna har AHRI-certifierade växlare från Alfa Laval.

Kontakta gärna våra produktspecialister för råd om centraler och tips om relaterade produkter, till exempel expansionskärl. Och, som sagt, testa gärna Centralprovaren!

Läs mer

Mer av allt inom fjärrvärme och fjärrkyla
Ska du välja standard eller kundanpassad?

Centralprovaren

Ju större skillnad i temperatur mellan fram- och returledning, desto bättre. Testa Centralprovaren och se vad du kan spara i kronor och kilowattimmar.

Testa Centralprovaren