Gå til indhold

Vi tager ansvar i hele værdikæden

Denne politik indeholder vores minimumskrav til forretningsetik, miljøpåvirkning, arbejdsforhold, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed. Det omfatter os selv samt alle forretningspartnere og leverandører der har med os at gøre. Vi forventer, at vores partnere overholder politikkens indhold, og at vores leverandører / producenter arbejder proaktivt og systematisk for at sikre, at den også overholdes af underleverandører, de ansætter.

Armatec er en vidensvirksomhed, der løser forskellige tekniske problemer for kunder inden for vand, varme, køling og proces. Det gør vi ved hjælp af dygtige og engagerede medarbejdere samt nøje udvalgte leverandører, produkter og systemløsninger.

Armatecs vision er at være en af ​​de førende virksomheder i vores branche, når det kommer til at levere ekspertise og løsninger til applikationer inden for HVAC-området, pumper og industri. For at opnå dette skal vi sikre, at alle tiltag i koncernen udføres så effektivt som muligt.

Alle partnere i Armatec samarbejder om at opfylde vores vision og vores mål gennem etablerede strategier og fælles værdier. Dette adfærdskodeks vil fungere som en platform for arbejdet med at sikre bæredygtige og tillidsfulde relationer mellem Armatec, vores partnere og kunder. Armatec tilstræber et langsigtet samarbejde med kunder og leverandører.

Oversigt over vores aktiviteter

Vi bestræber os på altid at levere merværdi til vores ejere, kunder og leverandører / producenter ved hjælp af effektive og ansvarlige processer. Armatecs partnere er vigtige interessenter, der, såvel som vores medarbejdere, er afgørende for vores succes.

Formål

Vores partnere er vigtige i vores værdikæde, hvor grundlæggende principper for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og bekæmpelse af korruption er afgørende for Armatec. Det er en selvfølge for os at kræve og følge op, at vores leverandører også accepterer og overholder disse principper.

Derfor er det vigtigt, at vi tager ansvar i hele værdikæden fra vores leverandører, med deres underleverandører via Armatec og levering til kunden. Formålet med politikken er at skabe opmærksomhed og inspirere både os selv og vores partnere til at blive bedre fra et bæredygtigheds synspunkt.

Vi ser konstant øgede krav til kvalitet fra omverdenen generelt og i værdikæden i særdeleshed, hvilket betyder, at Armatec aktivt skal arbejde med løbende forbedringer i både forsyningsprocessen og produktudbuddet.

CSR - Corporate Social Responsibility

Armatecs sociale ansvar handler om at afbalancere økonomisk succes, miljøpåvirkning og social udvikling, hvilket gavner alle vores interessenter. Armatecs principper kræver, at alle produkter og tjenester, der sælges under Armatec-mærket, købes i overensstemmelse med metoder, der opretholder internationalt accepterede standarder.

Armatec stræber efter at være en god arbejdsgiver og medlem af samfundet. Vedligeholdelse af høj moral og etik er en integreret del af vores drift og bestræbelser på løbende forbedringer.

Vores vision for virksomhedernes sociale ansvar er at "aktivt stræbe efter at øge og forbedre levestandarden for mennesker i hele verden".

Det er vigtigt for Armatec, at de produkter, vi sælger, fremstilles på en etisk korrekt måde. Af denne grund sikrer vi, at grundlæggende menneskerettigheder, sunde arbejdsforhold og hensynet til miljøet respekteres i hele vores produktionskæde.

Vi kræver, at Armatec's partnere, producenter og leverandører viser respekt for FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, og at deres medarbejdere behandles i overensstemmelse med ILO -erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen (1998). Hver af vores partnere, producenter og leverandører skal stræbe efter at sikre, at disse betingelser og forpligtelser anvendes i deres egne produktionskæder.

Vi vil aktivt støtte vores partnere som en del af vores egne bestræbelser på at nå vores vision for virksomhedernes sociale ansvar.

Adfærdskodekspartnere - Leverandørens adfærdskodeks

Adfærdskodeksen for partnere er baseret på principperne i Armatecs CSR -politik ud fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv. Adfærdskodeksen bruges over for leverandører til at styre dem mod sociale og etiske regler, der anses for særligt vigtige.

Generelle principper

Armatecs principper kræver, at alle produkter og tjenester, der sælges under Armatecs navn, købes i overensstemmelse med metoder, der opretholder love og regler samt internationalt accepterede standarder. Vores mål er at sikre, at miljø, etik og sundheds- og sikkerhedsspørgsmål samt arbejdspraksis følger hele værdikæden og er integreret i vores indkøbsproces. Vi forventer, og opfølgning, at vores partnere har en lignende tilgang.

Krav til partnere

Armatec vælger primært at samarbejde med partnere, der deler denne adfærdskodeks. Vi kræver også gennemsigtighed for kvalitets- / bæredygtighedsrevisioner. Og i forbindelse med disse også adgang til produktionsenheder, som er en del af vores arbejde med at overvåge vores vigtigste partnere.

Anti-korruption

Armatec accepterer ikke nogen form for svigagtig praksis. Under ingen omstændigheder må vi tilbyde kompensation eller fordele, der er i strid med gældende lovgivning for at vinde eller beholde virksomhed. Medarbejdere må ikke modtage betaling, gaver eller anden kompensation fra tredjemand, der på nogen måde påvirker objektiviteten af ​​forretningsbeslutninger.

Menneskerettigheder og børnearbejde

Armatecs partnere skal respektere beskyttelsen af ​​internationalt hævdede menneskerettigheder, som omfatter beskyttelse af personlig værdighed og integritet, og at børnearbejde ikke tolereres i overensstemmelse med ILO -konvention nr. 138 i nogen del af værdikæden.

Diskrimination, tvangsarbejde, chikane og misbrug

Armatec og vores partnere skal give alle deres medarbejdere den samme mulighed baseret på deres færdigheder, erfaring og præstationer uanset køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet eller etnisk oprindelse. Det skal garanteres, at der ikke opstår former for tvangsarbejde, chikane og misbrug af medarbejdere.

Miljøpåvirkning og arbejdsmiljø

Armatec, vores leverandører og dets underleverandører skal overholde national lovgivning vedrørende miljøpåvirkning og arbejdsmiljø. Producenter bør undgå materialer og metoder, der kan udgøre miljø- og sundhedsrisici, når passende alternativer er tilgængelige. Det nødvendige sikre, sikre og sunde arbejdsmiljø skal stilles til rådighed for alle medarbejdere. Partnere skal minimere risikoen for, at Armatec bliver direkte eller indirekte påvirket af terrorisme, kriminalitet, naturkatastrofer eller epidemier.

Ved besøg i produktionsmiljøer skal Armatecs medarbejdere følge de angivne sikkerhedsforskrifter eller i det mindste anvende Armatecs interne forskrifter for arbejdspladsbesøg.

Armatec bestræber sig på at bidrage til klimaneutral / positiv forretning.

Konfliktmineraler 3TG

Armatec og vores partnere skal sikre, at produkter leveret til Armatec og dets kunder overholder reglerne om konfliktmineraler. Målet er at overholde forskrifter baseret på US Dodd-Frank Act § 1502 og senere EU-forordning 2017/821. Partnere skal kunne demonstrere oprindelsen af ​​tin, tantal, wolfram og guld ved at følge det såkaldte CMRT-program. www.conflict-minerals.com

Foreningsfrihed og rimelige vilkår

Medarbejderes ret til at udøve deres juridiske rettigheder, til at slutte sig til eller afstå fra at slutte sig til organisationer, der repræsenterer deres interesser, garanteres af Armatec og dets partnere.

Der skal være en sund balance mellem arbejde og fritid. Medarbejdernes arbejdstid og lønninger skal svare til eller overstige national lovgivning eller alternativt gældende overenskomster.

Fortrolighed

Fortrolighed i forretningsspørgsmål er et krav for at handle med Armatec. Fortrolige oplysninger samt viden, som Armatec har leveret partnere til, skal beskyttes. Vi går ind for NDA-aftaler vedrørende forretningskritisk information.

Forsikring

Armatec er ansvarlig for produkter i overensstemmelse med aftalte leveringsbetingelser.

Partnere, der leverer til Armatec, skal opretholde tilstrækkelig forsikringsdækning for deres drift og leverancer. Hvis Armatec anmoder om det, skal dette dokumenteres.

Eksport / told

Armatec følger og anvender offentliggjorte restriktioner fra den danske regering og Det Europæiske Fællesskab vedrørende embargo / sanktioner i samhandelen med såkaldte kritiske lande.

Anmeld krænkelser af adfærdskodeksen

Alle ansatte i Armatec opfordres til at rapportere formodede overtrædelser af adfærdskodeksen til deres leder.

Det er kontraktpartnernes ansvar at sikre anvendelsen af ​​denne adfærdskodeks i deres drift.

Indkøb - Distribution -Levering

Armatec arbejder på at levere hurtige svar og opretholde høj tilgængelighed til vores kunders behov. Målet er at være skalerbar og fleksibel i forhold til markedets efterspørgsel for at opnå den bedste samlede omkostningseffektivitet i "forsyningskæden" for produkter og systemer af høj kvalitet.

Kvaliteten af ​​produkter og emballage skal opfylde specifikationer og krav til 100%. Armatecs købte produkter skal ankomme til Armatecs lager inden for den aftalte tid for at nå kunden til tiden. Det er af største betydning, at de aftalte leveringstider følges, og eventuelle undtagelser rapporteres i behørig rækkefølge. Det er især vigtigt at påpege for leverandører, fordi Armatecs løfter til kunder er baseret på de oplysninger, vi modtager fra leverandører.

Vi arbejder med leverandører, der har evnen til at reagere og hurtigt tilpasse sig et miljø, der ændrer sig, og som leverer produkter med høj pris til høj pris. Vores strategi består i at udnytte vores mængder og skabe kompetence ved at arbejde sammen med vores leverandører i partnerskab.

Kriseberedskab

Armatec kræver, at vores partnere har en nødplan. At kunne præsentere relevante og opdaterede foranstaltninger i tilfælde af en krise for at sikre produktion og efterfølgende leverancer.