Hoppa till innehåll

Ett långsiktigt åtagande

Allt finns på plats för att kunna arbeta seriöst med hållbarhet.

Certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001

Armatec är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 1991, och enligt ISO 14001 sedan 2021. Det gör att kunder och andra intressenter kan vara trygga i att Armatec följer internationella standarder inom produktutveckling, försäljning och service av produkter för värme, vatten, kyla och process.

Tydlig riktning från våra ägare

Ernströmgruppen, vår ägare, har som mission att ”skapa positiv förändring för framtida generationer”. De driver bolagen i gruppen till att aktivt arbeta med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (även känt på engelska som ESG: Environment, Social and Governance) och har satt tydliga delmål enligt följande:

  • Miljö: Energiförbrukning och koldioxidutsläpp
  • Socialt ansvar: Diversitet, arbetshälsa och säkerhet
  • Bolagsstyrning: Uppförandekod efterlevnad

Ambitionen är att överlämna sunda verksamheter till nästa generation. Miljöansvaret är inte enbart ett moraliskt ansvar, utan också ett kommersiellt ställningstagande.

Position green

Vi använder ett kraftfullt verktyg för att mäta och redovisa kvantitativa mål. Armatec är via Ernströmgruppen anslutna till ”Position Green”, ett verktyg för att mäta och redovisa de kvantitativa målen enligt följande:

  • Direkta emissioner orsakade av förbrukning av fossila bränslen i tjänste- och förmånsbilar samt för uppvärmning av fastigheter (scoop 1, aktiviteter som ägs och styrs av Armatec)
  • Indirekta emissioner orsakade av förbrukning av elektricitet samt fjärrvärme (scoop 2, aktiviteter som köps och förvärvas, energi)
  • Övriga indirekta emissioner orsakade främst av inköp av produkter, dess transporter och produktion. Flygresor, resor till och från arbetet samt restavfall (scoop 3, upp- och nedströms aktiviteter i värdekedjan)

Klimatsmartgruppen

Vi har interna ambassadörer som arbetar för att minska bolagets klimatpåverkan. Klimatsmartgruppen är en intern intressegrupp på Armatec med bred representation inom företaget. Syftet är att ständigt verka för och påminna om alla dagliga och tillfälliga val som berör miljöpåverkande aktiviteter. Alla medarbetare inom organisationen är välkomna att ge förslag till gruppen. Gruppen håller minst fyra protokollförda möten årligen och rapporterar till verkställande direktör.

Några exempel på hur vi gör skillnad

Se exempel