Hoppa till innehåll

Vi tar hänsyn till hela kedjan

Hela vägen från utvinning av mineraler till återbruk av en uttjänt produkt.

Produkter

Branschorganisationer | Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA

Byggvarudeklarationer | LCA (Life Cycle Analysis) och EPD (Environmental Product Declaration)

Leverantörsutvärderingar | Utifrån produkttyp och försäljningsvolym

Branschorganisationer

Våra produkter bedöms av bland andra Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA. Byggvarubedömningen rangordnar efter rekommenderas, accepteras och undviks medan SundaHus graderar enligt A, B, C och D. Underlag från Byggvarubedömningen och SundaHus används för att fastslå Miljöbyggnad Guld, Miljöbyggnad Silver och Miljöbyggnad Brons. BASTA-systemet avser i huvudsak kemikalier.

Byggvarudeklarationer

LCA (Life Cycle Analysis) är en metod för att utvärdera vilken miljöpåverkan en produkt ger under sin livscykel. En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration och den innehåller tre delar:

  • Undersök vilken utvärderingsmetod som är bäst för aktuell produkt
  • Utför en livscykelanalys (LCA) enligt anvisningarna i utvärderingsmetoden
  • Omvandla resultatet av livscykelanalysen (LCA) till en miljövarudeklaration (EPD)

Lite förenklat kan man säga att en EPD är en tredjepartsgranskad LCA. Det finns inga formella krav på att produkter ska ha en EPD, men byggbranschen ställer numera krav på klimatdeklaration för att nya byggnader med bygglov ska få slutbesked.

Armatec arbetar för närvarande tillsammans med Chalmers Teknologkonsulter för att ta fram en LCA för en vridspjällsventil. Det är ett pilotprojekt, som i nästa steg ska skalas upp till en systematik för att kunna ta fram EPD-dokument för vårt sortiment utifrån såväl produkt som leverantör.

Leverantörsutvärderingar

Armatec utvärderar leverantörer enligt kategorierna A, B och C beroende på vad de säljer och i vilka kvantiteter. Kategori A utvärderas en gång om året eller vid behov, kategori B var tredje år eller vid behov och kategori C enligt principen om självutvärdering. Avvikelser följs upp och vid behov sker besök på plats vid tillverkningen. Nya leverantörer besöks alltid.

Skogsväg.jpg

Kinver Green

Armatec använder verktyget Kinver Green för att kunna utvärdera sina transporter, till exempel antal körda kilometer och antalet utnyttjade flakmetrar. Vårt mål är att öka antalet samlastningar med 15%. Genom att samlasta oftare och göra kompletta leveranser vid ett tillfälle bidrar Armatec till färre transporter. Det är ett arbete som sker i löpande dialog med våra kunder.

Exempel på årliga verksamhetsmål

  • Öka antalet digitala kund- och leverantörsmöten med 10%
  • Öka antalet samlastningar med 15%
  • Ersätta inrikes flygresor med tåg (undantag vid tidsvinst >10 timmar)

Armatec har ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan från samtliga delar inom verksamheten. Kinver Green är ett viktigt verktyg för att kunna mäta och följa upp insatser.

Vill du diskutera ett aktuellt projekt?

Eller veta mer om hur era projekt och applikationer kan bli mer klimatsmarta? Skriv några rader så hör vi av oss.