Skip to content

General Terms and Conditions

General Terms and Conditions of sale

Download Armatec's General Terms and Conditions  (PDF document, 284 kB)

Last ned Armatec sine generelle salgsbetingelser her. (PDF document, 336 kB)

1. Alminnelige bestemmelser

Disse salgsbetingelsene er basert på NL 09

2. Tilbud

Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning. Hvis

ikke annet er angitt, er tilbudet kun gyldig i 30 dager fra tilbuds- dato. Statlige særavgifter faktureres etter gjeldende satser.

3. Priser

Alle priser er angitt FCA Armatec AS, ex. mva, dersom ikke annet er avtalt. Hvis ordren inkluderer montering og test, skjer dette etter regning, med mindre annet er avtalt.

4. Levering/Risiko

Levering omfatter kun det materiell, utstyr og arbeid som er

angitt i ordrebekreftelsen, til lovet leveringsdato. AT har intet ansvar hvis en eventuell forsinkelse skyldes forhold kjøper svarer for eller force majeure. Hvis kjøper ikke kan ta imot levering til avtalt tid, må kjøper erstatte AT’s meromkostninger og må foreta oppgjør i samsvar med avtalen som om levering hadde funnet sted.

Når risikoen for varen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren. Risikoen går over på kjøper, idet varen er levert.

Varer som selger skal frakte til kjøper, anses levert når varen er levert på kjøpers angitte leveringsadresse, til det tidspunkt som er spesifisert i avtale mellom partene.

Ved levering av varer direkte fra fabrikk ansees varen kontraktsmessig levert og risikoen gått over på kjøper når salgsgjenstanden er ferdig til forsendelse fra fabrikken.

Levering anses forsinket fra selgers side, dersom leveringen skjer på annen måte enn det som er avtalt, og dette skyldes selgers forhold.

Blir levering forsinket, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, går risiko likevel over på kjøper. Dette gjelder også i de tilfeller hvor selger tilbyr oppbevaring på selgers eiendom eller på annet avtalt sted.

Ønsket leveringstid kan bli oppgitt i ordrebekreftelse, men gjengir kun kundens ønsket levering, ikke forpliktende utover det. ‘’Lovet leveringstid’’ er kontraktuell leveringstid. Levering til kjøper utover levering FCA Armatec AS (Incoterms 2010) blir fakturert mot et tillegg på kost + 15%.

5. Transport/forsikring

Generelt gjelder våre leveranser iht NL 09. Varene sendes for kjøpers regning og risiko til bestemmelsesstedet hvis kjøper ønsker andre leverings-betingelser enn FCA Armatec AS. Hvis slik levering organiseres av Armatec AS, blir det fakturert etter kost + 15%

6. Betalingsbetingelser

Netto pr. 30 dager. Ved forsinket betaling beregnes en morarente iht. Forsinkelsesrenteloven §2. De leverte varer forblir AT’s eiendom til full betaling foreligger.

7. Salgspant

Selger forbeholder seg salgspant i den leverte gjenstand inntil kjøpesummen, renter og omkostninger fullt ut er betalt.

8. Reklamasjonsansvar, garanti og erstatning

Dersom det foreligger grunnlag for erstatningskrav mot oss, er vårt ansvar begrenset til feil og mangler ved de leverte gjenstander. Vi er dermed uten ansvar for tap som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av de leverte gjenstander. Erstatningskravet kan således ikke overstige leveransens kost.

Ved mottagelse av varene må kjøper undersøke leveransen

nøye, og gi skriftlig meddelelse uten ubegrunnet opphold til AT hvis mangler oppdages. Ved ordre som også omfatter montering og test, skal det avholdes overtagelses-protokoll, hvor eventuelle mangler skal innføres. Hvis reklamasjon ikke skjer uten ubegrunnet opphold, mister kjøper retten til å fremsette krav pga. mangelen.

Leverandør er bare ansvarlig for mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller arbeid i 1 - ett år – fra leveringsdato, hvis ikke annet er avtalt. Ved ordre uten montering regnes fakturadato eller dokumentert i gang- kjøringsdato som leveringsdato. Ved ordre med montering og test regnes overtagelsestidspunkt som leveringsdato.

Ved eventuelle feil eller mangler har AT rett til å foreta utbedringer for egen regning og risiko. Dersom kunde foretar utbedringer, skal AT godkjenne kostnader og metoder på forhånd.

Defekte komponenter som omfattes av normal slitasje eller feil bruk omfattes ikke av reklamasjonsansvaret. Reklamasjonen dekker ikke kuldemedier, oljer, arbeidstimer, reisekostnader og evt. transport tilbake til Armatec sine lokaler for evaluering eller besiktigelse.

Reklamasjon gjelder ikke dersom oppgitte parametere ikke er fulgt, samt at bruker- og vedlikeholdsinstruks ikke er fulgt. Ved reklamasjon må det dokumenteres at utførte service-intervaller er utført av autorisert personell.

9. Kjøpers egne betingelser

Hvis kjøper har egne innkjøpsbetingelser som avviker fra AT’s betingelser, går AT’s betingelser foran – med mindre AT skriftlig har godtatt kjøpers betingelser eller annet står i AT’s tilbud til kjøper.

10. Retur

Standardprodukter som er lagerført hos Armatec kan etter avtale med AT returneres. Returomkostninger er 25% av netto ordreverdi, minimum kr 1000,-. Retur forutsetter at produktet returneres fraktfritt i uåpnet emballasje. Retur skjer alltid for kundens regning og risiko, og til den adresse AT bestemmer

Bestillingsvarer/Ikke lagerførte varer kan ikke returneres med mindre det godkjennes av AT, og da med 70% returomkostninger av netto ordreverdi.

11. Avbestilling /kansellering av ordre.

Ordre kan kun avbestilles etter avtale med Armatec AS opptil en uke etter ordredato, og da mot et gebyr på 10% av ordreverdi*, minimum Kr 1000,-. Utover dette gjelder følgende:

  • 30% av ordreverdi* inntil 60% av lovet leveringstid FCA Armatec AS.
  • 100% av ordreverdi* utover 60% av lovet leveringstid FCA Armatec AS

*Note: Minimum Kr 1 000,-

12. Force Majeure

Armatec AS er ikke ansvarlig for kontraktsbrudd som skyldes force majeure. Med dette forståes enhver leveringshindring som det ikke står i selgerens makt ved rimelige midler å unngå. Inntreffer force majeure, forlenges leveringstiden ved den tid leveringshindringen varer. Ved lengre varighet kan avtale heves helt eller delvis av en part som påviser at det ville ha urimelig virkning om parten fortsatt skulle være bundet.

13. Reparasjon der det ikke foreligger mangel

Dersom undersøkelser avdekker feil som ikke er mangler kan Armatec AS på bestilling reparere disse for Kundens regning. Kunden kan be om et estimat på reparasjonskostnadene. Reparasjonspriser oppgis uten merverdiavgift og kan være gjenstand for regulering. Endelig pris for reparasjon oppgis ved fullført arbeid. Undersøkelseskostnader belastes kunden selv om reparasjonsoppdraget avbestilles.