Ladda ner Armatecs handböcker


Handbok Återströmningsskydd

 

Vår målsättning med denna handbok är att det skall vara ett enkelt hjälpmedel för att välja rätt återströmningsskydd och backventil efter rådande situation. Vi vill även informera om och belysa aktuell lagstiftning, regler och standard som berör riskerna med återströmning.

Handbok Återströmningsskydd Utgåva 4, 2014 (PDF-dokument, 7,4 MB)

 


Handbok Ånga och Kondensat

Denna handbok behandlar användning av ånga och återledning av kondensat upp till PN 40 i konventionella industrianläggningar. Boken innehåller kortfattad teoretisk information om ånga och kondensat. Den ger även råd och belyser problem som man ställs inför vid val av armatur samt vid dimensionering och uppbyggnad av ett ång- och kondensatsystem.

Handbok Ånga och Kondensat Utgåva 3, 2012

 


Handbok Avgasning

Hur kan luft och andra gaser tränga in i ett värme- och kylsystem?
På vilka sätt kommer man tillrätta med luftproblement?

Denna handbok har ambitionen att försöka förklara varför problemen uppträder men också presentera möjliga bra tekniska lösningar.

Länk till läsning direkt på nätet.

Handbok avgasning. 2011 (PDF-dokument, 3,1 MB)


Handbok Takavvattning

UV-Systemet

Alla fullflödessystems ”moder”.
Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits i Sverige i över 35 år är kunskapen om systemets fördelar och funktion mycket dålig. Denna handbok vill bidraga till att alla led i byggprocessen kan få en insikt hur man bäst projekterar systemet.
Vi tar också upp en diskussion om att nederbördsintensiteten bör ökas och att bräddavlopp bör vara obligatoriska.

Länk till läsning direkt på nätet.

Handbok Takavvattning 2009 


Handbok Automation

Denna handbok behandlar grunderna för val och dimensionering av pneumatiska och elektriska manöverdon, för 90° eller 180° vridning.

Boken innehåller också avsnitt om tillbehör för styrning och lägesindikering, från standardiserade analoga gränslägeskontakter till digitala ventillägesställare och moduler för bus-kommunikation.

Syftet med handboken är att bidra med att öka kunskapen och förståelsen vid automatisering och underlätta att finna den bästa tekniska och ekonomiska lösningen.

Länk till läsning direkt på nätet.

Handbok Automation Utgåva 1, 2004 (PDF-dokument, 2,7 MB)


Handbok Vätskeburen kyla

Denna handbok ger en allmän information om vanligt förekommande kylprocesser, system och fluider samt reder ut några av begreppen kring kyltekniken. Handboken är en uppdaterad och omarbetad version av vår tidigare handbok ”Köldbärarsystem” och ger en guidning över de vanligaste köldbärarna för indirekta system samt vilka komponetval som lämpar sig bäst.

Länk till läsning direkt på nätet.

Handbok Vätskeburen kyla Utgåva 3, 2008 (PDF-dokument, 4,8 MB)


Handbok Tryckavsäkring

Denna handbok vänder sig till användare, konstruktörer, konsulter m fl som har behov av vägledning gällande avsäkring av tryckbärande anordningar. Handboken ger anvisningar om val av säkerhetsventil i olika installationer med råd om beräkning av säkerhetsventilens erforderliga kapacitet. Dessutom behandlas sprängbleck och ljuddämpare.

Handboken omfattar också säkerhetsventiler för varmvattenpannor ≤ 110 oC.
Den fullständiga/kompletta utrustningen för denna typ av pannor redovisas utförligt i vår handbok
Säkerhetsutrustning.

Handbok Tryckavsäkring Utgåva 1, 2005 (PDF-dokument, 3,3 MB)


Handbok Värmemätare

Vid investering av nya värmemätare är det inte bara anskaffningspriset som man skall ta hänsyn till. Man måste även beakta kostnaden för eventuella reparationer och olika möjligheter av fjärravläsning med mera, vilket utgör en betydande del av totalkostnaden vid köp av värmemätare. Denna handbok syftar till att ge dig vägledning i dessa frågor.

Länk till läsning direkt på nätet.

Handbok Värmemätare Utgåva 1, 2003. (PDF-dokument, 4,7 MB)

 


Handbok Säkerhetsutrustning

Denna nya utgåva utgör en väsentlig omarbetning jämfört med tidigare utgåva.
Handboken behandlar säkerhetsutrustningar för som tidigare Varmvattenpannor, dvs. temp.< 110 ºC och nu i denna utgåva även Hetvattenpannor dvs. temp. > 110ºC samt Värmeväxlare för både varmvatten och hetvatten.

För Hetvattenpannor och Värmeväxlare för hetvatten, dvs. temp. > 110 ºC skall numera nedan harmoniserade pannstandarder användas:
Vattenrörspannor SS-EN 12952 (16 delar)
Eldrörspannor SS-EN 12953 (13 delar)

I slutet av handboken finns nu också en översikt av definitioner, begreppsförklaringar och förkortningar enligt VSU, SIS Handbok 319. Här finns också en sammanställning om besiktning enligt AFS 2005:3 för pannor. Tidigare översikt om krav på periodisk övervakning för Varmvattenanläggning har nu kompletterats med motsvarande för Hetvattenanläggning, allt enligt AFS 2002:1.

Länk till läsning direkt på nätet.

Säkerhetsutrustning_2010.pdf (PDF-dokument, 2,0 MB)


Handbok Tappvarmvatten

Målsättningen med den här handboken är att vara ett enkelt hjälpmedel när du skall välja ett lämpligt system för tappvarmvattenberedning. Vi vill informera om vad man bör tänka på och vi kommer att ta upp och belysa aktuell lagstiftning som ligger till grund för dimensionering av tappvattensystem. Vi reder ut begreppen kring vilken funktionslösning som är mest lämplig i olika situationer och system.

Handbokens upplägg utgår från vilket primärmedia som finns att tillgå samt aktuellt tappvarmvattenbehov där vi vill visa olika alternativ på systemlösningar. Ibland är valet inte självklart men vi hoppas kunna ge dig en översiktlig kunskapssammanställning så att din dimensionering och ditt val av system blir enklare.

Tappvarmvatten_2007.pdf (PDF-dokument, 2,0 MB)


Handbok Reglering

Avsikten med denna handbok är att försöka förklara de mest grundläggande begreppen inom processreglering och samtidigt förmedla en förståelse för reglerventilen, dess inverkan på regleringen samt komponenterna runt omkring reglerventilen. Målet är att förklara hur systemets olika delar samverkar för att reglera en önskad variabel i en fluid

Reglering Utgåva 1,2007.pdf (PDF-dokument, 2,0 MB)